top of page

מדיניות ההרשמה לסדנאות וקורסים​

כללי

 1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים וסדנאות הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.

 2. במדיניות זו, "קורסים" – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים, בין אם נמשכים על פני מספר פגישות ובין אם מתקיימים במתכונת חד-פעמית, בהנחייתה של פאולה פליי או מי מטעמה ("המנחה").

 3. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

 4. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של המנחה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

 5. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

 6. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס או במהלכם, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו המתכוננת או הנוכחית של הקורס נקטעת, או שלא תתקיים, ויתרת המפגשים יועברו בפורמט שונה, לרבות באמצעים מקוונים כגון תכנת "זום" או שיתרת המפגשים נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הקורס במתכונתו המקורית. במקרה שכזה לא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפי הקורס ומקומם בקורס יישמר להם להמשך הפעילות כשתתחדש.

רישום לקורסים / סדנאות

 1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

 2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בפרסומים המלווים את הקורס. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד.

 3. המנחה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

 4. למנחה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 5. למנחה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

ביטול ההרשמה לקורסים / סדנאות

 1. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימי עסקים קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, מלבד דמי ביטול 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם

ביטול השתתפות והחזר כספי בקורסים / סדנאות 

כיצד מודיעים על ביטול רישום לקורס

 1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המנחה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 12 לעיל.

 3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנחה.

הוראות כלליות לגבי כל סוגי הביטולים

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המנחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 2. בנוסף לאמור לעיל, רשאית המנחה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמנחה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של המנחה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 3. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמנחה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.

 4. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד המפגש הראשון בקורס.

הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים / סדנאות

 1. המנחה הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המנחה במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.

 3. ההרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המנחה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

 2. הגילאים אליהם מיועדים הקורסים משתנים, וניתן להתייעץ עם המנחה עם קורס מסוים מתאים לגיל מסוים. יחד עם זאת, ככל שיתברר בדיעבד כי משתתף הינו מתחת לגיל המינימאלי שהוגדר ע"י המנחה, אם הוגדר כזה, אותו משתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמנחה שומרת על זכותה למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לה.

פרטיות

 1. המנחה ישמור על פרטיות המשתתפים בכפוף להוראות כל דין.

 2. הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת ווטסאפ הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בטלפון ו/או בכל דרך אחרת שתבחר המנחה לפי שיקול דעתה.

 3. בהסכמת המשתתפים, יצולמו תמונות במהלך סדנאות, ע"י המנחה או מי מטעמה, לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.

bottom of page